گالري حضور باشکوه مردم سبزوار در انتخابات 24خرداد1392 سبزوار:

سبزوار آنلاين: گالري تصاوير سبزوار: حضور باشکوه مردم سبزوار در انتخابات 24خرداد1392

گزارش تصويري

/ تعداد تصاوير اين گالري: 27 تصوير / [بازگشت به گالري‌ها]

حضور باشکوه مردم سبزوار در انتخابات 24خرداد1392