گالري پنجمین نشست خبری دکتر طالبی شهردار سبزوار سبزوار:

سبزوار آنلاين: گالري تصاوير سبزوار: پنجمین نشست خبری دکتر طالبی شهردار سبزوار

گزارش تصويري

/ تعداد تصاوير اين گالري: 15 تصوير / [بازگشت به گالري‌ها]

پنجمین نشست خبری دکتر طالبی شهردار سبزوار